Izveštaji o poslovanju

Obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu za pravna lica i preduzetnike urtvrđuje se u skladu sa Zakonom o računovodstvu("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009) i Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br 2/2010 i 102/2010.)

Finansijske izveštaje Žito Bačke možete preuzeti ovde:

apr logo

(kliknite na sliku)